bet36体育在线_点击进入~

图片

Дигитализация

Европа по пътя към дигиталното лидерство

Иван Гайдаров

Ако иска да бъде не консуматор на технологии, а създател на такива, европейският пазар трябва да отговори на няколко основни критични предизвикателства

Европейският регион е един от най-развитите в потребителско отношение. На него си дават среща най-напредналите технологии благодарение на високия среден стандарт на европейските граждани и интересът им към иновациите - било то социални мрежи, мобилна икономика или нови услуги, базирани на изкуствен интелект и 5G.

В същото време обаче Европа изостава от региони като Китай и САЩ по отношение на създаването на дигитални блага - тенденция, която може да превърне региона в дигитален последовател и да лиши неговата икономика от новите възможни потоци за приходи. Затова от ETNO (European Telecommunication Network Operators Association), която представя европейските оператори на телекомуникационни мрежи и наблюдава европейския телеком сектор от 1992 г., са категорични: "Въпреки че ЕС трябва да остане твърдо отворен за глобалната конкуренция, крайно време е да събере сили и да работи
за изграждане на европейско дигитално лидерство. Заедно можем да работим за постигане на най-амбициозната цел - през 2030 г. Европа да бъде световен лидер в новите дигитални технологии и да трансформира статута си на потребител в такъв на износител на иновативни услуги, предоставяйки европейски алтернативи на своите дигитални граждани."

От организацията добавят, че трябва задължително да се избягват сценарии, при който европейските държави са просто консуматори на неевропейски технологии, бизнес модели и принципи за дигитална икономика. "Дълбоката социално-икономическа дигитализация, подкрепена от стабилни публични политики, ще помогне на Европа да се справи с много от днешните обществени предизвикателства като изменението на климата, прехода към нови работни процеси, устойчивия икономически растеж и социалното включване. Добрата новина е, че много от основите са налице, но е нужен голям скок напред в европейските технологични иновации, както и инвестиции", акцентират от ETNO.

Но как може да бъде реализиран този технологичен скок? Европейската асоциация на телекомуникационните оператори посочва три основни стълба в своята концепция Europe 2030 - A Shared Ambition for Digital Leadership, предложена на Европейската комисия (ЕК), Европейския парламент (ЕП) и Съвета на Европейския съюз.

Свързаността е в основата

Докладът A Shared Ambition for Digital Leadership цитира последното изследване на ЕК - Digital Economy and Society Index (DESI) - според което бързата широколентова връзка (> 30 Mbps) обхваща 83% от
домакинствата в ЕС, докато ултрабързият широколентов достъп (> 100 Mbps) - 60% от домовете, като добавя, че тези показатели изостават от целите, заложени в Стратегията за единен дигитален пазар на ЕС - постигане на скорост от поне 30 Mbps за всички граждани и приемане на 100 Mbps в 50% от домакинствата до 2020 г. Според анализаторите резултатите показват, че регулаторните мерки и политики, подкрепящи инвестициите в сферата, дават част от желаните резултати, "но работата по отношение на предлагането далеч не е свършена, а усилията трябва да бъдат поне удвоени".

"През 2016 г. ЕК заложи амбициозни цели за бързо и свръхбързо широколентово покритие и разгръщане на 5G в стратегията си Connectivity for a European Gigabit Society, които трябва да бъдат постигнати в периода 2020 - 2025 г. Успоредно с това регулаторната рамка на съюза беше преразгледана и бяха предоставени милиарди евро чрез фондове, за да се ускори развитието на комуникационната инфраструктура и свързаните с нея услуги", посочват от ETNO, като акцентират, че Европа трябва да продължи да се фокусира върху въвеждането на ултрабърза широколентова инфраструктура, мрежи с много голям капацитет (VHCN) и 5G инфраструктура за укрепване европейските индустриални възможности, за насърчаване на нарастващата икономика на данните и за осигуряването на достъп на всички европейски граждани до услуги с висока стойност.

От телекомуникационната асоциация посочват и основните инструменти, които трябва да залегнат в това удвояване на усилията. Като основополагащи принципи организацията извежда технологичната неутралност и възможността на операторите за прилагане на различни бизнес модели, мрежово споделяне и създаване на споразумения за партньорство. Освен това спектърът трябва да бъде предоставян при справедливи условия, които не нарушават правилата за конкуренция, а националните власти трябва да улеснят внедряването на нови инфраструктури чрез премахване на бариерите на национално ниво.

"Правилата на ЕС за държавна помощ и програмите за финансиране са друг важен елемент в усилията да се осигури високоскоростен широколентов достъп на европейските граждани и предприятия. Докато държавната помощ може да допринесе за справянето с проблеми, в решаването на които се е провалил свободният пазар, публичното финансиране за достъп от следващо поколение мрежи трябва да остане допълваща частните инвестиции инициатива. В противен случай могат да бъдат грешно инвестирани парите на данъкоплатците и да бъдат отблъснати частните инвеститори", предупреждават от ETNO.

Асоциацията на европейските телекомуникационни оператори синтезира няколко насоки, които биха катализирали процеса на изграждане на свързаност от най-високо ниво за европейските държави. Част от тях включват изграждане на политика на ЕС за зелени технологии чрез подпомагане на ИКТ компании с устойчив подход в дигиталната екосистема и ускоряване на приемането на дигитални технологии за
постигане на климатични цели в критични индустрии; прилагане на високи стандарти за киберсигурност към цялата верига на доставки; експедитивно развитието на целия ЕС по отношение на 5G, както и насърчаване на развойната и научната дейност.


Но възможно най-високите нива на свързаност не гарантират непременно дигитално лидерство.

Но не става без услуги и технологии

Въпреки че предлага един от най-платежособните потребителски пазари с близо 500 милиона потребители, Европа не е особен фактор в развитието на дигитални услуги и технологии. Според класацията на Forbes "Digital 100", която включва стоте най-влиятелни публични технологични компании, едва 13 идват от Стария континент. В същото време Европа е дом на едва 13% от компаниите "уникорни", което е пет пъти по-малко от САЩ и 2,5 пъти от Китай.

"Когато се разглеждат създаването, патентоването и въвеждането на нови технологии като изкуствен интелект и блокчейн, тази пропаст се разширява. За да се противопостави на тази тенденция, Европа се нуждае от амбициозна политика за индустриално лидерство, което поставя дигиталната икономика в центъра и адресира всички сегменти от дигиталната верига за стойност. Имаме нужда от интегрирана програма за дигитална конкурентоспособност, която да използва силните страни
на европейския дигитален сектор, включително телекомуникационната индустрия и регулациите, благоприятстващи иновациите", обясняват от ETNO и съветват Европа да изгради възможно най-голям мащаб, когато става въпрос за IoT и бизнес модели за работа с данни.

Другата стратегическа цел на ЕС трябва да бъде насочена към засилване на предлагането на ключови технологии с европейски произход, които да залегнат в основата на цялата дигитална икономика и да имат стратегическа роля за обществото. "На облачния пазар например има нужда от повече европейски играчи, тъй като неевропейските доставчици понастоящем представляват около 80% от него в глобален мащаб", дават пример от ETNO. И добавят: "5G свързаността и оптичните мрежи ще бъдат ключов фактор, който ще помогне на Европа да развие с по-бързи темпове своята дигитална икономика, дигитализацията на услугите и индустриалните процеси, както и да намали разходите и
да увеличи ефективността на процесите. 5G ще даде възможност и за бърз растеж на IoT - броят на мобилните IoT връзки в Западна Европа трябва да нарасне от 78,6 милиона през 2017 г. до 433,9 милиона до 2023 г."

Друга критична област, от която зависи дигиталното лидерство на Европа, е наличието на възможност за събиране и анализ на данни, които да подкрепят развитието както на изкуствен интелект, машинно обучение и други иновативни технологични направления, така и на икономика на данните. За да бъде развита такава обаче, задължително условие е наличието на доверие, а защитата на личните данни остава
важен проблем за европейските граждани, като само 14% от тях смятат, че имат пълен контрол над своята онлайн идентичност.

А гражданите изместват фокуса от пазара

"Истинската политика за дигитално лидерство не е просто икономическо упражнение, а много често публичните политики на ЕС се центрират върху строго иконометрични цели. ЕС е не само икономически съюз, но и политически и културен. Следователно трябва по-добре да интегрираме по-широки културни и обществени цели в нашите общи действия. Трябва да продължим да либерализираме и интегрираме националните пазари и да насърчаваме конкуренцията, но също така трябва да задълбочим фокуса си върху европейските граждани от по-широка перспектива", категорични са от ETNO, като посочват, че дигиталното лидерство е свързано и с изместване на акцента от пазара към потребителите.

Интегрираният подход за европейско дигитално лидерство трябва да постави гражданите обратно в центъра на своите усилия, приемайки, че икономическият успех е пряко свързан с изпълнението на очакванията на гражданите чрез наличните услуги, достъпност, устойчиви възможности за заетост и уважение към правата на човека.

"Подходите за ориентирана към гражданите дигитална политика, базирана на равенството, не само ще намалят изключването, маргинализацията и дискриминацията на индивиди и общности, но също така ще увеличат общите икономически и обществени ползи за
всички заинтересовани страни. Европа трябва да се стреми да създаде среда, която позволява на гражданите да имат равни възможности за достъп до интернет услуги и да участват активно в дигиталното общество. ЕС трябва да продължи да насърчава разработването на персонализирани програми и решения за потребителски групи в неравностойно положение в сътрудничество с индустриите", обобщават от ETNO.

Дори да изглеждат лесни за изпълнение, щом веднъж са структурирани мерките за префокусиране на политиките от пазара към гражданите, от асоциацията на европейските телекомуникационни доставчици обръщат внимание, че за да е възможно европейското дигитално лидерство, трябва да бъдат изпълнени още няколко задължителни условия. Това са хармонизирането на правилата и предпазните механизми за защита на потребителите, като се вземе предвид еволюцията на потребителските нужди; възможно най-бързото преодоляване на разликите в уменията на пазара на труда за ИКТ специалисти в областта чрез засилени и целенасочени инициативи; поставяне на дигиталните умения като стратегически и приоритет на ЕС и ангажимент към 2025 г. повече от 80% от гражданите на всяка европейска държава да имат поне основни дигитални умения до 2025 г.

Дали Европа ще успее да настигне основните си конкуренти САЩ и Китай и да се превърне в дигитален лидер е въпрос на далновидност от страна на европейските лидери и бизнеса в следващите няколко години. В същото време обаче резултатът в тази надпревара не трябва да бъде за сметка на гражданите, а в тяхна полза. В противен случай технологичното развитие би се превърнало в икономическа самоцел, а липсата на доверие в дигиталната икономика на Стария континент, където гражданските права имат значително по-високо място в йерархията на ценностите от конкурентните пазари, ще възпрепятства непреодолимо нейното развитие.

X